سبد خرید کوچک

سبک ها نقاشی و مکاتب هنری

سبک های نقاشی انواع مختلفی دارد که در ادامه به تک تک انها میپرازیم.

سبک در لغت به معنای طور و عمل و طرز و قاعده و شیوه است. دو نوع سبک شناسی وجود دارد.

  • ایستا (static): سبک هر طبقه اجتماعی جدا از تغییرات دائمی خود و مداخلات سبک های طبقات دیگر مورد توجه قرار میگیرد.
  • پویا (dynamic): جریان سبک ها و طبقات اجتماعی از لحاظ تحولات داخلی خود و مناسبات متقابلی که با یکدیگر و نیز با سایر شئون زندگی عملی و نظری جامعه دارند بررسی میشود.
ادامه مطلب “سبک های نقاشی”